VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE A PROVOZOVATELE, ZEJMÉNA PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKLÉ Z KUPNÍ SMLOUVY, SE ŘÍDÍ TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI (DÁLE JEN „OBCHODNÍ PODMÍNKY“). 

 

 1. DEFINICE

                    1.1.         V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH:

                                  1.1.1.         „E-SHOP“ ZNAMENÁ PLATFORMU PRO ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB DOSTUPNOU V SÍTI INTERNET PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉ ADRESY: www.1159.cz, JEJÍŽ HLAVNÍ FUNKCIONALITOU JE ZOBRAZENÍ, VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ UŽIVATELEM;

                                  1.1.2.         „KUPNÍ SMLOUVA“ ZNAMENÁ KUPNÍ SMLOUVU VE SMYSLU UST. § 2079 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU UZAVŘENOU MEZI PROVOZOVATELEM JAKO PRODÁVAJÍCÍM A UŽIVATELEM JAKO KUPUJÍCÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU ČI JINÝM ZPŮSOBEM;

                                  1.1.3.         „NÁKUPNÍ KOŠÍK“ ZNAMENÁ ČÁST E-SHOPU, KTERÁ JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ AKTIVACÍ PŘÍSLUŠNÝCH FUNKCÍ UŽIVATELEM V RÁMCI JEHO JEDNÁNÍ V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU, ZEJMÉNA PŘIDÁNÍM NEBO ODEBRÁNÍM ZBOŽÍ A/NEBO ZMĚNOU MNOŽSTVÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ;

                                  1.1.4.         „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“ ZNAMENÁ ZÁKON ČÍSLO 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V ÚČINNÉM ZNĚNÍ;

                                  1.1.5.         „PROVOZOVATEL“ ZNAMENÁ SPOLEČNOST AS21 s.r.o., IČO: 08751846, SE SÍDLEM Čistá 32, 29423 Čistá;

                                  1.1.6.         „PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE“ ZNAMENAJÍ UNIKÁTNÍ PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A K NĚMU PŘIŘAZENÉ HESLO VLOŽENÉ UŽIVATELEM DO DATABÁZE E-SHOPU PŘI REGISTRACI;

                                  1.1.7.         „REGISTRACE“ ZNAMENÁ ELEKTRONICKOU REGISTRACI UŽIVATELE DO DATABÁZE E-SHOPU, A TO VYPLNĚNÍM ALESPOŇ POVINNÝCH REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ E-SHOPU A PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ A JEJICH NÁSLEDNÝM ULOŽENÍM DO DATABÁZE E-SHOPU;

                                  1.1.8.         „SPOTŘEBITEL“ ZNAMENÁ UŽIVATELE-ČLOVĚKA, KTERÝ MIMO RÁMEC SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO MIMO RÁMEC SAMOSTATNÉHO VÝKONU SVÉHO POVOLÁNÍ UZAVÍRÁ SMLOUVU S PROVOZOVATELEM NEBO S NÍM JINAK JEDNÁ;

                                  1.1.9.         „UŽIVATEL“ ZNAMENÁ JAKOUKOLIV PRÁVNICKOU NEBO FYZICKOU OSOBU, KTERÁ UŽÍVÁ E-SHOP;

                               1.1.10.         „UŽIVATELSKÝ ÚČET“ ZNAMENÁ ČÁST E-SHOPU, KTERÁ JE KAŽDÉMU JEDNOMU UŽIVATELI ZŘÍZENA REGISTRACÍ (TJ. JE PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE UNIKÁTNÍ) A ZPŘÍSTUPNĚNA PO ZADÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ;

                               1.1.11.         „ZBOŽÍ“ ZNAMENÁ VĚC INZEROVANOU PROVOZOVATELEM PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU, A JE-LI KE ZBOŽÍ NABÍZENA, TAK I LICENCE K UŽITÍ TÉTO VĚCI;

 

 1. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

                    2.1.         PROVOZOVATEL UZAVÍRÁ SMLOUVY, JEJICHŽ PŘEDMĚTEM JE PRODEJ ZBOŽÍ, PŘÍPADNĚ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

                    2.2.         OHLEDNĚ CENY ZBOŽÍ A NÁKLADŮ NA DOPRAVU A DALŠÍCH POPLATKŮ PLATÍ, ŽE:

                                  2.2.1.         CENY POSKYTOVANÉHO ZBOŽÍ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB JSOU NA E-SHOPU UVEDENY VČETNĚ VEŠKERÝCH POPLATKŮ STANOVENÝCH ZÁKONEM A VČETNĚ I BEZ DPH, PŘIČEMŽ UŽIVATEL JE POVINEN UHRADIT ZA ZBOŽÍ CENU VČETNĚ DPH, NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY NEJSOU V CENĚ ZAHRNUTY A LIŠÍ SE PODLE ZVOLENÉ METODY A POSKYTOVATELE DOPRAVY A ZPŮSOBU ÚHRADY. SOUČÁSTÍ DOHODNUTÉ CENY NEJSOU ŽÁDNÉ PLATBY, POPLATKY NEBO JINÉ ODMĚNY, KTERÉ MUSÍ UŽIVATEL VYNALOŽIT NA SLUŽBY POSKYTNUTÉ TŘETÍMI STRANAMI V SOUVISLOSTI SE ZAPLACENÍM DOHODNUTÉ CENY; TAKOVÉ NÁKLADY HRADÍ VÝLUČNĚ UŽIVATEL.

                                  2.2.2.         V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NESE SPOTŘEBITEL NÁKLADY SPOJENÉ S NAVRÁCENÍM ZBOŽÍ, A JDE-LI O SMLOUVU UZAVŘENOU PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKU KOMUNIKACE NA DÁLKU, NÁKLADY ZA NAVRÁCENÍ ZBOŽÍ, JESTLIŽE TOTO ZBOŽÍ NEMŮŽE BÝT VRÁCENO PRO SVOU POVAHU OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU.

                    2.3.         SPOTŘEBITEL MÁ ZÁKONNÉ A ZÁKONEM LIMITOVANÉ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PŘIČEMŽ PODMÍNKY, LHŮTA A POSTUPY PRO UPLATNĚNÍ TOHOTO PRÁVA JSOU STANOVENY V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH. PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY MIMO JINÉ PLATÍ, ŽE:

                                  2.3.1.         SPOTŘEBITEL MÁ PODLE USTANOVENÍ § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, A TO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE PŘEDMĚTEM KUPNÍ SMLOUVY JE NĚKOLIK DRUHŮ ZBOŽÍ NEBO DODÁNÍ NĚKOLIKA ČÁSTÍ, BĚŽÍ TATO LHŮTA ODE DNE PŘEVZETÍ POSLEDNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MUSÍ BÝT PROVOZOVATELI (JAKO PRODÁVAJÍCÍMU) ODESLÁNO VE LHŮTĚ UVEDENÉ V TOMTO ODSTAVCI.

                                  2.3.2.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DODEJTE NA SVŮJ NÁKLAD PROVOZOVATELI NA ADRESU 1159.cz, Čistá 32, 29423 Čistá .

                                  2.3.3.         SPOTŘEBITEL JE POVINEN BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ ODE DNE, KDY DOŠLO K ODSTOUPENÍ OD DANÉ KUPNÍ SMLOUVY, ZASLAT ZBOŽÍ ZPĚT PROVOZOVATELI NEBO JE PŘEDAT NA ADRESE PROVOZOVNY NEBO SÍDLA PROVOZOVATELE. LHŮTA SE POVAŽUJE ZA ZACHOVANOU I POKUD BUDE ZBOŽÍ ODESLÁNO PROVOZOVATELI NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ DEN VÝŠE UVEDENÉ LHŮTY.

                                  2.3.4.         SPOTŘEBITEL DLE § 1837 PÍSM. A) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, KTERÉ PROVOZOVATEL SPLNIL S PŘEDCHOZÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM SPOTŘEBITELE PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY;

                                  2.3.5.         POKUD SPOTŘEBITEL POŽÁDAL PROVOZOVATELE, ABY S POSKYTNUTÍM SLUŽEB BYLO ZAPOČATO PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A POKUD PŘES TUTO ŽÁDOST OD SMLOUVY ODSTOUPÍ, UHRADÍ VE SMYSLU § 1834 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU POMĚRNOU ČÁST SJEDNANÉ CENY ZA TU ČÁST SLUŽEB, KTERÁ BYLA POSKYTNUTA DO OKAMŽIKU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

                                  2.3.6.         ODSTOUPÍ-LI SPOTŘEBITEL OD KUPNÍ SMLOUVY, JE POVINEN SDĚLIT PÍSEMNĚ ČÍSLO SVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU PRO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ, KTERÁ MŮŽE BÝT PONÍŽENA, JSOU-LI PRO TO NAPLNĚNY ZÁKONNÉ DŮVODY.

                                  2.3.7.         FORMULÁŘ, KTERÝ PŘEDSTAVUJE JEDNU Z FOREM, JAK MŮŽE SPOTŘEBITEL ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY, TVOŘÍ PŘÍLOHU Č. 1 TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

                    2.4.         SPOTŘEBITEL ODPOVÍDÁ PROVOZOVATELI ZA SNÍŽENÍ HODNOTY ZBOŽÍ V DŮSLEDKU NAKLÁDÁNÍ S TÍMTO ZBOŽÍM JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ KTERÝ JE NUTNÝ K OBEZNÁMENÍ SE S POVAHOU A VLASTNOSTMI DANÉHO ZBOŽÍ, VČETNĚ JEHO FUNKČNOSTI.

                    2.5.         SPOTŘEBITEL SE MŮŽE SE SVÝMI STÍŽNOSTMI OBRÁTIT PODNĚTEM ČI JINÝM ZPŮSOBEM STANOVENÝM PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY NA ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCI, PŘÍPADNĚ NA DALŠÍ ORGÁNY DOHLEDU NEBO STÁTNÍHO DOZORU. V PŘÍPADĚ STÍŽNOSTI SE MOHOU SPOTŘEBITELÉ ROVNĚŽ BEZPLATNĚ OBRÁTIT NA PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PROVOZOVATELE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ ADRESY UVEDENÉ V KONTAKTNÍCH ÚDAJÍCH.

                    2.6.         SPOTŘEBITEL MÁ DLE § 20D A NÁSL ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE (DÁLE JEN „ZOOS“) PRÁVO NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU Z UZAVŘENÉ SMLOUVY. SUBJEKTEM MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (TEDY ORGÁNEM, KTERÝ TAKOVÝ SPOR JE OPRÁVNĚN ŘEŠIT) JE VE SMYSLU § 20E PÍSM. D) ZOOS ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. INTERNETOVÁ ADRESA ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE JE HTTP://WWW.COI.CZ/.

 

 1. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

                    3.1.         INFORMACE UVEDENÉ V E-SHOPU PŘEDSTAVUJÍ POUZE INFORMATIVNÍ ÚDAJE A NEJSOU NABÍDKOU K UZAVŘENÍ SMLOUVY. NABÍDKU NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY ČINÍ UŽIVATEL KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO S “ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“ V E-SHOPU.

                    3.2.         ZA BEZVÝHRADNÉ PŘIJETÍ NABÍDKY UŽIVATELE NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PODLE ODST. 3.1 TĚCHTO OBCHODNÍ PODMÍNEK ZE STRANY PROVOZOVATELE SE POVAŽUJE POTVRZENÍ O AKCEPTACI NABÍDKY PROVOZOVATELEM ZASLANÉ PROVOZOVATELEM UŽIVATELI NA E-MAILOVOU ADRESU ZADANOU UŽIVATELEM DO PŘÍSLUŠNÉHO POLE V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU (DÁLE JEN “E-MAILOVÁ ADRESA“. PŘIJETÍM NABÍDKY VŠAK NENÍ REKAPITULACE OBJEDNÁVKY UŽIVATELE, KTEROU PROVOZOVATEL ZASÍLÁ UŽIVATELI BEZPROSTŘEDNĚ PO UČINĚNÍ OBJEDNÁVKY NA E-MAILOVOU ADRESU. BEZVÝHRADNÉ PŘIJETÍ NABÍDKY JE VŽDY UČINĚNO VČAS, DOJDE-LI K NĚMU DO 14 DNŮ ODE DNE, KDY JE NABÍDKA UČINĚNA.

                    3.3.         BEZVÝHRADNÝM PŘIJETÍM NABÍDKY PODLE ODST. 3.2 TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE UZAVŘENA KUPNÍ SMLOUVA.

                    3.4.         PROVOZOVATEL NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ POVINEN PŘIJMOUT NABÍDKU UŽIVATELE NA UZAVŘENÍ SMLOUVY. ODMÍTNOUT JI MŮŽE ZEJMÉNA Z DŮVODU NEDOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ČI Z DŮVODU PODEZŘENÍ NA FIKTIVNÍ OBJEDNÁVKU.

                    3.5.         UŽIVATEL SE ZAVAZUJE DO PŘÍSLUŠNÝCH TEXTOVÝCH POLÍ V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU VYPLNIT PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ ÚDAJE, ZEJMÉNA PRAVDIVĚ SVOU E-MAILOVOU ADRESU, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A PŘÍPADNĚ DODACÍ ADRESU. UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PROVOZOVATEL BUDE JÍM ZADANÉ ÚDAJE DŮVODNĚ POVAŽOVAT ZA SPRÁVNÉ A ÚPLNÉ A NENÍ OPRÁVNĚN ZADANÉ ÚDAJE KONTROLOVAT.

                    3.6.         ZA KUPNÍ SMLOUVU VE SMYSLU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK SE POVAŽUJE I TAKOVÁ SMLOUVA, KTERÁ BYLA UZAVŘENA V NÁVAZNOSTI NA OBJEDNÁVKU UČINĚNOU PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU AVŠAK NIKOLIV PŘÍMO PROCESEM PŘEDVÍDANÝM V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH. ZEJMÉNA SE ZA KUPNÍ SMLOUVU VE SMYSLU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK POVAŽUJE I TAKOVÁ SMLOUVA, KTERÁ BYLA UZAVŘENA PO OBJEDNÁVCE UŽIVATELE UČINĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU, KTERÁ NEBYLA BEZVÝHRADNĚ AKCEPTOVÁNA PROVOZOVATELEM A BYLA V RÁMCI KOMUNIKACE MEZI PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM UPRAVENA.

                    3.7.         VEŠKERÉ ZBOŽÍ PREZENTOVANÉ V RÁMCI UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ E-SHOPU JE POUZE INFORMATIVNÍ A PROVOZOVATEL NENÍ POVINEN UZAVŘÍT SMLOUVU OHLEDNĚ TOHOTO ZBOŽÍ. USTANOVENÍ § 1732 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE NEPOUŽIJE.

 

 1. KUPNÍ SMLOUVA

                    4.1.         UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY VSTUPUJÍ V ÚČINNOST NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ:

                                  4.1.1.         UŽIVATEL KUPUJE OD PROVOZOVATELE ZBOŽÍ, KTERÉ SI UŽIVATEL ZVOLIL V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU VLOŽENÍM DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU, A TO V MNOŽSTVÍ, KTERÉ SI UŽIVATEL ZVOLIL A/NEBO NASTAVIL U DANÉHO ZBOŽÍ V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU, A UŽIVATEL SE ZAVAZUJE ZAPLATIT PROVOZOVATELI ZA DANÉ ZBOŽÍ CENU, KTERÁ JE UVEDENA U TAKOVÉHO ZBOŽÍ V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU.

                                  4.1.2.         PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN KDYKOLIV POŽÁDAT UŽIVATELE O DODATEČNÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A DO DOBY, NEŽ OBDRŽÍ OD UŽIVATELE POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, JE OPRÁVNĚN POZDRŽET AKCEPTACI A ODESLÁNÍ ZBOŽÍ UŽIVATELI.

                                  4.1.3.         ZPŮSOB ZABALENÍ ZBOŽÍ URČUJE VÝHRADNĚ PROVOZOVATEL; USTANOVENÍ § 2097 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE TÍMTO VYLUČUJE.

                                  4.1.4.         UŽIVATEL JE POVINEN ZAPLATIT PROVOZOVATELI NÁKLADY SPOJENÉ S BALENÍM A DORUČENÍM DANÉHO ZBOŽÍ UŽIVATELI, A TO VE VÝŠI UVEDENÉ U DANÉ OBJEDNÁVKY V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU.

                                  4.1.5.         UŽIVATEL MÁ PRÁVO ZVOLIT Z MOŽNOSTÍ ZOBRAZENÝCH UŽIVATELI V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU ZPŮSOB ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍ PENĚŽITÁ PLNĚNÍ PROVOZOVATELI. PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN POŽÁDAT UŽIVATELE O ZMĚNU ZPŮSOBU ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY, ZEJMÉNA Z DŮVODU PODEZŘENÍ NA FIKTIVNÍ OBJEDNÁVKU ČI Z DŮVODŮ VYŠŠÍ KUPNÍ CENY. PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN, NIKOLIV VŠAK POVINEN, S DODÁNÍM ZBOŽÍ VYČKAT NA UHRAZENÍ KUPNÍ CENY; TO NEPLATÍ PŘI PLATBĚ ZA ZBOŽÍ DOBÍRKOU.

                                  4.1.6.         POKUD NĚKTERÝ ZE ZPŮSOBŮ PLATBY OBSAHUJE INFORMACI O NÁKLADECH NA PROVEDENÍ TAKOVÉ PLATBY, JE UŽIVATEL POVINEN UHRADIT PROVOZOVATELI I NÁKLADY NA PROVEDENÍ TAKOVÉ PLATBY, KTERÉ JSOU UVEDENY U DANÉ PLATBY V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU.

                                  4.1.7.         V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY BANKOVNÍM PŘEVODEM JE UŽIVATEL POVINEN UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL URČENÝ PROVOZOVATELEM.

                                  4.1.8.         V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE POVINNOST UŽIVATELE ZAPLATIT KUPNÍ CENU SPLNĚNA MOMENTEM PŘIPSÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTKY NA BANKOVNÍ ÚČET PROVOZOVATELE.

                                  4.1.9.         PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO POSKYTNOUT UŽIVATELI SLEVU Z CENY ZBOŽÍ. SLEVY Z CENY ZBOŽÍ NELZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT, POKUD NENÍ UVEDENO VÝSLOVNĚ JINAK.

                               4.1.10.         SOUČÁSTÍ KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ NEJSOU ŽÁDNÉ PLATBY, POPLATKY NEBO JINÉ ODMĚNY, KTERÉ MUSÍ UŽIVATEL VYNALOŽIT NA SLUŽBY POSKYTNUTÉ TŘETÍMI STRANAMI V SOUVISLOSTI SE ZAPLACENÍM KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ; TAKOVÉ NÁKLADY JSOU VÝHRADNĚ NÁKLADY UŽIVATELE.

                               4.1.11.         PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ, JEŽ JE PŘEDMĚTEM KUPNÍ SMLOUVY, AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY ZA DANÉ ZBOŽÍ UŽIVATELEM.

                               4.1.12.         PROVOZOVATEL SE ZAVAZUJE DODAT ZBOŽÍ UŽIVATELI V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ OD UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY. VEŠKERÉ LHŮTY PRO DODÁNÍ ZBOŽÍ UVEDENÉ V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ E-SHOPU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘIČEMŽ SE MÁ ZA TO, ŽE POČÍNAJÍ BĚŽET AŽ OKAMŽIKEM UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY. BUDE-LI ZBOŽÍ PŘEDÁNO PRVNÍMU PŘEPRAVCI ČI PŘIPRAVENO K VYZVEDNUTÍ NA PROVOZOVNĚ PROVOZOVATELE NEJPOZDĚJI V TAKOVÉ ORIENTAČNÍ LHŮTĚ, VŽDY PLATÍ, ŽE BYLO ZBOŽÍ DODÁNO V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ.

                               4.1.13.         PROVOZOVATEL ZAŠLE NA VYŽÁDÁNÍ UŽIVATELI DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTURU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, A TO NA EMAILOVOU ADRESU.

                               4.1.14.         PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ JE UŽIVATEL OPRÁVNĚN UPLATNIT U PROVOZOVATELE NA ADRESE JEHO SÍDLA NEBO PROVOZOVNY. ZA MOMENT UPLATNĚNÍ REKLAMACE SE POVAŽUJE OKAMŽIK, KDY PROVOZOVATEL OBDRŽEL OD UŽIVATELE REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NEBO KDY MU DOŠEL PROJEV VŮLE UŽIVATELE O UPLATNĚNÍ REKLAMACE (PODLE TOHO, CO NASTALO POZDĚJI).

                               4.1.15.         NEBEZPEČÍ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ A/NEBO ZNIČENÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM KUPNÍ SMLOUVY. PŘECHÁZÍ NA UŽIVATELE, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM, MOMENTEM PŘEVZETÍ DANÉHO ZBOŽÍ UŽIVATELEM.

                               4.1.16.         NEBEZPEČÍ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ A/NEBO ZNIČENÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM SMLOUVY, PŘECHÁZÍ NA UŽIVATELE, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM, MOMENTEM PŘEDÁNÍ DANÉHO ZBOŽÍ PRVNÍMU PŘEPRAVCI.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

                    5.1.         UŽIVATEL MÁ PRÁVO ZŘÍDIT SI REGISTRACÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET.

                    5.2.         UŽIVATEL MÁ POVINNOST ZADAT PŘED VSTUPEM DO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE.

                    5.3.         IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UŽIVATELE ZADANÉ PŘI REGISTRACI SE POVAŽUJÍ ZA ÚDAJE ZADANÉ PŘI OBJEDNÁVCE KAŽDÉHO ZBOŽÍ, KTERÉ UŽIVATELE UČINÍ PO PŘIHLÁŠENÍ SE DO SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU.

                    5.4.         UŽIVATEL NESMÍ POSKYTOVAT TŘETÍM OSOBÁM PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE ANI JAKÝKOLI JINÝ PŘÍSTUP DO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. UŽIVATEL JE POVINEN UČINIT VŠECHNA PŘIMĚŘENÁ OPATŘENÍ K JEJICH UTAJENÍ. UŽIVATEL V PLNÉM ROZSAHU ODPOVÍDÁ ZA NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ TĚCHTO PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ NEBO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU A ZA ŠKODU TAKTO ZPŮSOBENOU PROVOZOVATELI NEBO TŘETÍM OSOBÁM. V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ODCIZENÍ NEBO JINÉHO NARUŠENÍ PRÁVA UŽITÍ TĚCHTO HESEL JE UŽIVATEL POVINEN SDĚLIT TUTO SKUTEČNOST NEPRODLENĚ PROVOZOVATELI. PROVOZOVATEL V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ POSKYTNE UŽIVATELI NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

             6.1.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A PROCES PŘI UPLATNĚNÍ PRÁV VE VZTAHU KE SPOTŘEBITELŮM UPRAVUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZEJMÉNA OBČANSKÝ ZÁKONÍK. DOBA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁRUČNÍ DOBA DLE § 2165 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, SE VE SMYSLU § 2168 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ZKRACUJE U POUŽITÉHO ZBOŽÍ (KTERÝM JE I ZBOŽÍ OZNAČOVANÉ JAKO REPASOVANÉ ČI OPRAVENÉ) NA POLOVINU, NENÍ-LI U KONKRÉTNÍHO ZBOŽÍ STANOVENO JINAK. TÍM NEJSOU DOTČENA JINÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KOUPĚ POUŽITÉHO ZBOŽÍ, ZEJMÉNA § 2167 PÍSM. C) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, PODLE KTERÉHO PLATÍ, ŽE U POUŽITÉ VĚCI SE § 2165 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NEPOUŽIJE NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ, KTEROU VĚC MĚLA PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM

             6.2.      PRO ÚČELY § 2158 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE SJEDNÁVÁ, ŽE POKUD UŽIVATEL PŘED ODESLÁNÍM NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY PŘÍSLUŠNÉHO POLE V UŽIVATELSKÉM PROSTŘEDÍ E-SHOPU VYPLNÍ SVÉ IČO/IČ, PAK VŽDY PLATÍ, ŽE PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY JE Z OKOLNOSTÍ ZŘEJMÉ, ŽE SE KOUPĚ TÝKÁ TAKÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI UŽIVATELE A USTANOVENÍ NAVAZUJÍCÍ NA § 2158 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE K TAKOVÉMU UŽIVATELI NEPOUŽIJÍ. PRO VYLOUČENÍ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ PLATÍ, ŽE SE NEUPLATNÍ PRAVIDLO, ŽE PROJEVÍ-LI SE VADA V PRŮBĚHU ŠESTI MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ, MÁ SE ZA TO, ŽE VĚC BYLA VADNÁ JIŽ PŘI PŘEVZETÍ.

             6.3.      UVÁDÍ-LI POSKYTOVATEL NA E-SHOPU ZÁRUČNÍ DOBU A NENÍ-LI VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK NA E-SHOPU ČI V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, UPLATNÍ SE TAKOVÁ ZÁRUČNÍ DOBA JEN PRO SPOTŘEBITELE.

             6.4.      PRÁVO UŽIVATELE V POSTAVENÍ KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZAKLÁDÁ VADA, KTEROU MÁ VĚC PŘI PŘECHODU NEBEZPEČÍ ŠKODY NA KUPUJÍCÍHO, BYŤ SE PROJEVÍ AŽ POZDĚJI.

             6.5.      VZNIKNE-LI UŽIVATELI PRÁVO NA DODÁNÍ NOVÉ VĚCI, ROZUMÍ SE TAKOVOU NOVOU VĚCÍ POUŽITÁ VĚC, POKUD SE I SAMOTNÁ SMLOUVA TÝKALA POUŽITÉ VĚCI.

             6.6.      PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ UŽIVATELI NENÁLEŽÍ, POKUD UŽIVATEL PŘED PŘEVZETÍM VĚCI VĚDĚL, ŽE VĚC MÁ VADU.

             6.7.      NESTANOVÍ-LI PRÁVNÍ PŘEDPISY JINAK, PLATÍ, ŽE PŘI UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ JE UŽIVATEL POVINEN ZVOLIT SVÉ KONKRÉTNÍ PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ V DEN UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ. VADNÁ VĚC MUSÍ BÝT PROVOZOVATELI PŘEDÁNA V ČISTÉM STAVU A SPOLU S VEŠKERÝMI DOKLADY. POKUD PROVOZOVATEL ODSTRANÍ VADU NEJPOZDĚJI DO 60 DNŮ ODE DNE, KDY DOŠLO K UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁROVEŇ PŘEDLOŽENÍ VĚCI V ČISTÉM STAVU A VEŠKERÝCH NUTNÝCH DOKLADŮ PROVOZOVATELI, PAK SE VŽDY ODSTRANĚNÍ VADY POVAŽUJE ZA VČASNÉ.

             6.8.      PROVOZOVATEL JE KDYKOLIV OPRÁVNĚN ZE SVÉ VŮLE ZRUŠIT ZÁVAZEK ZE SMLOUVY OHLEDNĚ KAŽDÉHO KONKRÉTNÍHO ZBOŽÍ ZAPLACENÍM ODSTUPNÉHO, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ PLNĚNÍ OD UŽIVATELE PŘIJAL A/NEBO UŽIVATELI SÁM PLNÍ. ZEJMÉNA JE K TOMU PROVOZOVATEL OPRÁVNĚN V PŘÍPADĚ, KDY NENÍ MOŽNÉ PŘI POŽADAVKU UŽIVATELE NA OPRAVU VADY ČI DODÁNÍ NOVÉ VĚCI (KDYŽ ZA TUTO NEMOŽNOST SE POVAŽUJE I SITUACE, KDY OBDOBNÉ ZBOŽÍ NELZE NA TRHU V ČESKÉ REPUBLICE ZAJISTIT ANI ZA CENU O 10 % VYŠŠÍ NEŽ BYLA CENA ZAPLACENÁ UŽIVATELEM). ODSTUPNÉ ČINÍ 15 % Z CENY ZBOŽÍ ZAPLACENÉHO UŽIVATELEM. PRÁVO PROVOZOVATELE NA JINÝ POSTUP V TAKOVÝCH PŘÍPADECH NEŽ ZRUŠENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY ZAPLACENÍM ODSTUPNÉHO TÍM NENÍ DOTČENO.

             6.9.      UŽIVATEL NEMÁ PRÁVO NA NÁHRADU JAKÉKOLIV ÚJMY VZNIKLÉ VADOU ZBOŽÍ ČI SOUVISEJÍCÍ S VADOU ZBOŽÍ, ZEJMÉNA NEMÁ PRÁVO NA NÁHRADU UŠLÉHO ZISKU VZNIKLÝ V DŮSLEDKY VADY ZBOŽÍ ČI NA NÁHRADU ZA VÝPŮJČKU NÁHRADNÍ VĚCI. TO NEPLATÍ, ZAKAZUJÍ-LI TAKOVÉ UJEDNÁNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

            6.10.      POSKYTOVATEL JE OPRÁVNĚN VŮČI JAKÝMKOLIV UŽIVATELŮM UPLATNIT VSTŘÍCNĚJŠÍ PŘÍSTUP, NEŽ VYPLÝVÁ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, KDY SE NEBUDE JEDNAT O ZNEUŽITÍ POSTAVENÍ UŽIVATELE.

 

 1. UŽÍVÁNÍ E-SHOPU

                    7.1.         PROVOZOVATEL TÍMTO UDĚLUJE UŽIVATELI NEVÝHRADNÍ LICENCI K UŽÍVÁNÍ E-SHOPU ZPŮSOBEM PŘEDVÍDANÝM TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

                    7.2.         PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO ZMĚNIT E-SHOP, TEDY JEHO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A/NEBO UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ.

                    7.3.         PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO OMEZIT NEBO PŘERUŠIT FUNKČNOST E-SHOPU ČI PŘÍSTUP K NĚMU NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU Z DŮVODŮ ÚDRŽBY NEBO OPRAVY E-SHOPU NEBO JINÉHO DŮVODU NA STRANĚ PROVOZOVATELE NEBO TŘETÍ OSOBY.

                    7.4.         UŽIVATEL JE POVINEN DODRŽOVAT PŘI UŽÍVÁNÍ E-SHOPU PLATNÉ A ÚČINNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. VEŠKERÉ ŠKODY, KTERÉ BY TAKTO PROVOZOVATELI NEBO TŘETÍM OSOBÁM VZNIKLY, JE UŽIVATEL POVINEN NAHRADIT V PLNÉM ROZSAHU.

                    7.5.         V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEBO KUPNÍ SMLOUVY NEBO PLATNÝCH A ÚČINNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MÁ PROVOZOVATEL PRÁVO ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ÚČET.

 

 1. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

                    8.1.         PROVOZOVATEL PROHLAŠUJE, ŽE VLIVEM TECHNICKÉ CHYBY V E-SHOPU MŮŽE DOJÍT K ZOBRAZENÍ KUPNÍ CENY U ZBOŽÍ, JEJÍŽ VÝŠE HRUBĚ NEODPOVÍDÁ OBVYKLÉ CENĚ ZA TAKOVÉ ZBOŽÍ NA TRHU; V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROVOZOVATEL NEMÁ POVINNOST DODAT DANÉ ZBOŽÍ ZA ZOBRAZENOU KUPNÍ CENU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROVOZOVATEL OBVYKLE KONTAKTUJE UŽIVATELE A SDĚLÍ MU SKUTEČNOU KUPNÍ CENU DANÉHO ZBOŽÍ A UŽIVATEL MÁ PRÁVO SE ROZHODNOUT, ZDA ZBOŽÍ ZA SKUTEČNOU KUPNÍ CENU PŘIJME.

                    8.2.         UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE FOTOGRAFIE U ZBOŽÍ V E-SHOPU MOHOU BÝT ILUSTRATIVNÍ NEBO MOHOU PŮSOBIT ZKRESLUJÍCÍM DOJMEM V DŮSLEDKU JEJICH PŘEVEDENÍ DO ZOBRAZENÍ V TECHNICKÉM PROSTŘEDKU UŽIVATELE, PROTO JE UŽIVATEL POVINEN SE VŽDY SEZNÁMIT S CELÝM POPISEM DANÉHO ZBOŽÍ A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROVOZOVATELE.

                    8.3.         KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE PRO KOMUNIKACI S UŽIVATELEM JSOU UVEDENY V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ E-SHOPU V SEKCI KONTAKT.

 

 1. SLUŽBY

                    9.1.         JE-LI Z POPISU KONKRÉTNÍHO PRODUKTU V E-SHOPU ZŘETELNÉ, ŽE SE JEDNÁ O „SLUŽBU“ (NAPŘ. REPAS, OPRAVA, ÚPRAVA ZBOŽÍ ATD), JE PŘEDMĚTEM UZAVŘENÉ SMLOUVY NIKOLIV PRODEJ ZBOŽÍ, ALE POSKYTNUTÍ SLUŽBY A UZAVŘENÁ SMLOUVA JE SMLOUVOU O DÍLO, NIKOLIV KUPNÍ SMLOUVOU. NA TAKOVÝ SMLUVNÍ VZTAH MEZI PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM SE UPLATNÍ USTANOVENÍ TĚCHTO VOP, PŘIČEMŽ TO, CO JE STANOVENO O KUPNÍ SMLOUVĚ SE UPLATNÍ NA SMLOUVU O DÍLO OBDOBNĚ A TO, CO JE STANOVENO O ZBOŽÍ SE UPLATNÍ OBDOBNĚ NA SLUŽBU.

                    9.2.         PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN VYČKAT S POČÁTKEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY U SPOTŘEBITELŮ TÉŽ DO OKAMŽIKU UPLYNUTÍ LHŮTY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. ORIENTAČNÍ LHŮTA DOKONČENÍ SLUŽBY VE SMYSLU ČL. 4.1.12 TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK OBDOBNĚ APLIKOVANÉHO NA PŘÍPAD SLUŽEB POČNE BĚŽET AŽ UPLYNUTÍM LHŮTY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

                    9.3.         PROVOZOVATEL MŮŽE SLUŽBY ZAČÍT POSKYTOVAT SLUŽBU PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI A SOUHLASU SPOTŘEBITELE 2.3.4. A 2.3.5.

                    9.4.         UŽIVATEL JE NA SVÉ NÁKLADY A NA SVOU ODPOVĚDNOST POVINEN DODAT VĚC, KTERÁ MÁ BÝT PŘEDMĚTEM SLUŽBY PROVOZOVATELI NA ADRESU PROVOZOVATELE, PROVOZOVATEL NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ POVINEN NECHAT TAKOVOU VĚC POJISTIT.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

                 10.1.         TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY, JAKOŽ I KUPNÍ SMLOUVA, SE ŘÍDÍ PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM. VEŠKERÉ SPORY BUDOU ŘEŠENY PŘED SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY, PŘIČEMŽ MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM SOUDEM BUDE OBECNÝ SOUD PROVOZOVATELE (JE-LI VE VĚCI VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ OKRESNÍ SOUD), NEBO KRAJSKÝ SOUD, V JEHOŽ OBVODU JE OBECNÝ SOUD PROVOZOVATELE (JE-LI VE VĚCI VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ SOUD).

 

 1. ÚČINNOST

                 11.1.         TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY VSTUPUJÍ V ÚČINNOST DNE 10. LEDNA 2021